tượng tam thế phật chùa hoà phúc

Lễ Rước tượng Tam Thế Phật Chùa Hoà Phúc – Hà Nội.

Sau gần 2 tháng thực hiện, bộ tượng tam thế Phật chùa Hoà Phúc đã được hoàn thành. Ngày 20/12/2019 âm lịch, buổi lễ rước tượng Phật tam thế về chùa đã được thực hiện. Buổi lễ rước an vị tượng được diễn ra giữa tiếp trời chuẩn bị chuyển sang Xuân ...