48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà, 100 Bài Kệ Niệm Phật

48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà

NGHI THỨC TỤNG 48 ĐẠI NGUYỆN
Của Đức Phật A Di Đà

Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn:

Án lam tóa ha. (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

 1/. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

2/. Kỳ Nguyện

(Riêng cho vị chủ lễ)

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam BảoĐiều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phậttừ bi gia hộ cho đệ tử …………pháp danh ………….. phiền não đoạn diệtnghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởngxa lìa khổ áchtăng tiến Bồ đề, cùng tất cả chúng sanh đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(Đứng dậy cấp hương lên lư rồi chấp tay đứng thẳng và niệm lớn)

3/. Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận. () o

 

4/. Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo chủĐiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn PhậtĐại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ TátHộ Pháp chư tôn Bồ TátLinh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giớiđại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phậtđại bi Quán Thế Âm Bồ TátĐại Thế Chí Bồ Tátđại nguyện Địa Tạng Vương Bồ TátThanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o

6/. Tán Lư Hương

Lư hương vừa bén chiên đàn,

Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa,

Lòng con kính ngưỡng thiết tha,

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3 lần) o

7/. Chú Đại Bi

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o 

           Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.

            Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế thước bác ra da, bồ-đề tát đỏa bà dama ha tát đỏa bà dama ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.

            Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na mabà già, ma phạt đát đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà,ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ, bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà haMa ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà haMa ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà haTa bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà haBà đà ma yết tất đà dạ, ta ba ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.

            Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạng đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.(3 lần) o

8/-Kệ Khai Kinh

Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng

Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được

Nay con thấy nghe được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

(Quý Phật tử có thể tụng 48 đại nguyện này vào ngày vía của Ngài, quý vị có thể lễ một lạy ở mỗi nguyện)

Điều nguyện thứ nhất: Nếu con được thành Phật mà trong cõi nước con còn có địa ngụcngã quỷsúc sinh thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con sau khi thọ chung còn phải sa vào đường dữ thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba: Nếu con được thành Phật mà tất cả Trời, Người trong cõi nước con thân không giống màuvàng y thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ tư: Nếu con được thành Phật mà tất cả Trời, Người trong cõi nước con thân hình còn có kẻ đẹp, người xấu thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ năm: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con không biết rõ túc mệnh của mình và những việc đã xảy ra trong trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ sáu: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con không được phép Thiên Nhãn,cho đến không thấy rõ trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bảy: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con không được phép Thiên Nhĩ, không được nghe và thọ trì hết thảy lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha các Đức Phật thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ tám: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con, không được thấy tâm trí kẻ khác, cho đến không biết rõ tâm niệm của hết thảy chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ chín: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con, không được phép thần túc, trong một khoảng một niệm, cho đến không vượt qua được trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con còn có ý niệm tham chấp thân hình thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười một: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con không trụ vào chính địnhvà chứng quả Niết Bàn thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười hai: Nếu con được thành Phật mà ánh sáng còn có hạn lượng, không soi thấu được trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười ba: Nếu con được thành Phật mà thọ mệnh còn có hạn lượng, chỉ được trăm ngàn ức na do tha kiếp thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười bốn: Nếu con được thành Phật mà hàng Thanh Văn trong cõi nước con còn có thể tính đếm được và chúng sinh trong ba ngàn Đại Thiên thế giới ở trong trăm ngàn kiếp thành bậc Duyên Giác hết, rồi tính đếm mà biết được số đó là bao nhiêu thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười lăm: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con thọ mệnh còn có hạn lượng, trừ phi những bản nguyện riêng của họ muốn dài, ngắn đều được tự tạiNếu không được như vậy thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười sáu: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con còn có ai nghe thấy tiếng chẳng lành thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười bảy: Nếu con được thành Phật mà vô lượng chư Phật ở mười phương thế giới không ngợi khen danh hiệu của con thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ mười tám: Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê chính pháp.

Điều nguyện thứ mười chín: Nếu con được thành Phật mà chúng sinh mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước con, tới khi thọ chung mà con chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi: Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu của con, để lòng nhớ nghĩ đến nước con, tu trồng các công đức, dốc lòng hồi hướngcầu sinh về cõi nước con mà không đượcvừa lòng thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi mốt: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước con chẳng được đầy đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi hai: Nếu con được thành Phật, hết thảy chúng Bồ Tát ở cõi Phật phương khác sinh về cõi nước con, sau đó sẽ tới bậc Nhất Sinh Bổ Xứ, trừ bản nguyện riêng của mỗi vị tự tại hóa hiện, vì thương xót chúng sinh mà rộng lớn, bền chắc như áo giáp, tu các công đứcđộ thoát hết thảy, rồi qua khắp các cõi Phật, tu hạnh Bồ Tátvà cúng dường mười phương chư Phậtkhai hóa vô số chúng sinh khiến lập nên đạo Vô Thượng Chính Giác. Chư vị vượt ngoài công hạnh, thông thường ở các địa vị mà tu tập theo hạnh nguyện của đức Phổ Hiền. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi ba: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con, nương sức thần của Phật đi cúng dường các đức Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn mà không tới được vô sốvô lượng ức na do thacác cõi Phật thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi bốn: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con ở trước chư Phật hiệnra công đức, muốn có muôn vàn vật dụng để cúng dườngNếu không được như ý thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi lăm: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con không diễn thuyếtđược Nhất Thiết Trí thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi sáu: Nếu con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con không được thân Kim Cương Na La Diên thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi bảy: Nếu con được thành Phật mà Trời, Người trong cõi nước cùng tất cả muôn vật không có hình sắc tốt đẹp, không thể tính lường, và hết thảy chúng sinh cho đến bậc đã được phép Thiên Nhãn mà không nói được rõ ràng danh số thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi tám: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con, cho đến kẻ có ítcông đức nhất không thấy được ánh sáng muôn mầu của cây Bồ Đề cao bốn trăm vạn do tuần thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ hai mươi chín: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con thụ trìđọc tụng,giảng thuyết kinh pháp, mà không được trí tuệ biện tài thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi: Nếu con được thành Phật mà trí tuệ biện tài của các Bồ Tát trong cõi nước con còn có hạn lượng thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi mốt: Nếu con được thành Phật thì cõi nước con thanh tịnh, soi thấy tất cả vô lượngvô số thế giới chư Phật ở mười phương không thể nghĩ bàn, như tấm gương sáng thấy được hình dạng mặt mày của mình. Nếu không được như vậy thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi hai: Nếu con được thành Phật, trong cõi nước con, từ mặt đất đến hư không, cung điện, lâu đài, hồ ao, cây cỏ và muôn hoa đều được tạo nên bằng vô lượng của báu hòa lẫn với ngàn thứ hương thơm. Tất cả đều xinh đẹp lạ lùng hơn cả cõi Trời và cõi Người. Hương thơm của muôn vật tỏa ra ngào ngạt khắp mười phươngthế giớiBồ Tát ở các nơi ngửi hương thơm ấy đều tu theo hạnh của Phật. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi ba: Nếu con được thành Phậtchúng sinh trong vô lượng thế giới chư Phật mười phươngkhông thể nghĩ bàn, đều nhờ ánh quang minh của con chạm đến thân họ, khiến thân được nhẹ nhàng hơn cả Trời và Người. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi bốn: Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu của con mà không được pháp Vô Sinh Pháp Nhẫn và các môn thâm tổng trì của bậc Bồ Tát thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi lăm: Nếu con được thành Phật mà nữ nhân trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con đều vui mừngphát tâm Bồ Đềchán ghét thân gái. Sau khi mệnh chung mà còn phải làm thân nữ nhân nữa thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi sáu: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, sau khi thọ chung, thường tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật.Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi bảy: Nếu con được thành Phật mà Trời và Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễnăm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnhBồ Tát, được hầu hết Trời và Người kính trọngNếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi tám: Nếu con được thành Phật mà Trời và Người trong cõi nước con muốn có y phục thìy phục tốt đẹp tùy theo tâm niệm của họ tự nhiên hiện ra trên mình họ. Nếu còn phải cắt may, nhuộm, giặt thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ ba mươi chín: Nếu con được thành Phật mà Trời và Người trong cõi nước con không được sự hưởng thụ vui sướng bằng vị Tỉ Khưu đã dứt hết mọi phiền não thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con tùy ý muốn thấy vô lượngthế giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật ở mười phương đều được như nguyện. Chẳng hạn, nhìn trong cây báu thấy rõ hết cả như nhìn vào tấm gương sáng thấy rõ nhân diện. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôiChính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi mốt: Nếu con được thành Phật mà các chúng Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh hiệucon, từ đó đến khi thành Phật mà các sắc căn còn thiếu kém thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi hai: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệucon, đều được chính định giải thoát thanh tịnh; rồi trụ vào chính định đó trong khoảng một ý niệm cúng dường vô lượng chư Phật Thế Tôn chẳng thể nghĩ bàn, mà vẫn không mất chính địnhNếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi ba: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệucon sau khi mệnh chung, thác sinh vào nhà tôn quý. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi tư: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệucon vui mừng hớn hở, tu hạnh Bồ Tát, trọn đủ công đứcNếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi lăm: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệucon đều được Phổ Đẳng tam muội, rồi trụ vào tam muội đó cho đến khi thành Phật, thường được thấy chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi sáu: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con muốn nghe pháp gì, đều theo chí nguyện mình, tự nhiên được nghe. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi bảy: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệucon mà chẳng tới được bậc Bất Thoái Chuyển thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ bốn mươi tám: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát ở phương khác, nghe danh hiệu con mà chẳng tới ngay được ba đức nhẫn: Âm Hưởng NhẫnNhu Thuận Nhẫn và Vô Sinh Pháp Nhẫn. Đối với các pháp của Phật mà không chứng được bậc Bất Thoái Chuyển thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

==> Xem ngay Đi Lễ Chùa Khấn Như Thế Nào? Bài Khấn Đi Đền chùa

 

100 Bài Kệ Niệm Phật 

Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư

Thích Thiền Tâm dịch

01

Một câu A Di Đà
Tâm yếu của Phật ta.
Dọc năm thời thấu suốt
Ngang tám giáo trùm xa.

02

Một câu A Di Đà
Ý chỉ diệu bao nhiêu?
Bạn tri âm thường ít
Kẻ tai gỗ riêng nhiều ! 

03

Một câu A Di Đà
Đại ý thật phân minh
Rắn sanh từ cung ảnh
Thuốc lấy ở kim bình.

04

Một câu A Di Đà
Phương tiện cực mầu lạ
Nhiếp khắp hết căn cơ
Rẽ thông vào Bát nhã

05

Một câu A Di Đà
Mở đường lối vãng sanh
Đó là nhiều phước đức
Chẳng phải ít căn lành.

06

Một Câu A Di Đà
Khi lâm chung Phật hiện
Tứ biện khó thân tuyên
Sáu phương đồng khen ngợi. 

07

Một câu A Di Đà
Là thành Phật tiêu chuẩn
Dùng tâm hạnh niệm Phật
Chứng vào Vô sanh nhẫn.

08

Một câu A Di Đà
Chứng ba ngôi Bất thối
Chỉ trong một đời này
Được bổ lên Phật vị 

09

Một câu A Di Đà
Tròn đầy mười thập nguyện
Đâu phải đức Phổ Hiền
Dạy lầm cho xong chuyện!

10

Một câu A Di Đà
Xe gác ách trâu trắng
Chạy lẹ như gió bay
Bước đi thật bằng vững. 

11

Một câu A Di Đà
Là tâm tạng Như Lai
Ngoài nước đâu có sóng
Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

12

Một câu A Di Đà
Lộ tánh diệu chân như
Sắc xuân nơi hoa sáng
Muôn tượng ẩn gương xưa. 

13

Một câu A Di Đà
Cảnh thật tướng sạch trong
Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
Khó nói, khó hình dung.

14

Một câu A Di Đà
Dụng thông tròn pháp giới
Soi lặng thể toàn chân
Xen giăng khắp vô ngại

15

Một câu A Di Đà
Gương Đại Viên trí cảnh
Thân độ bóng hàm nhau
Lớp lớp mầu lập lánh.

16

Một câu A Di Đà
Là không Như Lai Tạng
Vạn pháp dứt hình dung
Nhất chân tuyệt sắc tướng. 

17

Một câu A Di Đà
Tròn đủ Bồ Đề đạo
Ráng mây đều ở thấp
Lại không có trời cao.

18

Một câu A Di Đà
Là cảnh Đại tịch diệt
Muôn niệm trống thanh lương
Chỉ một vầng minh nguyệt! 

19

Một câu A Di Đà
Mở toang cửa bát nhã
Muôn pháp cõi thập hư
Một miếng nuốt tả cả.

20

Một câu A Di Đà
Mở cửa nhà đẹp cao
Gọi các hàng tùng giả
Mau theo ta đi vào

21

Một câu A Di Đà
Vào tam muội Bảo vương 
Như đất đều nâng đỡ 
Tợ trời che khắp miền.

22

Một câu A Di Đà 
Khiến được Đại tổng trì 
Chuyển hết tất cả vật 
Sử dụng mười hai thì. 

23

Một câu A Di Đà 
Tánh thể vốn tự không 
Các sao chầu Bắc đẩu 
Muôn nước chảy về Đông.

24

Một câu A Di Đà 
Là duyên khởi pháp giới 
Chánh nhân của tịnh nghiệp 
Và chủng tử Bồ đề

25

Một câu A Di Đà 
Như gương chiếu các gương. 
Uyển chuyển ngậm bóng nhau 
Điệp trùng giao chói sáng.

26

Một câu A Di Đà 
Như không hợp hư không
Tuyệt không chút lằn dấu 
Nhưng vẫn có Tây Đông. 

27

Một câu A Di Đà 
Là một Đại tạng kinh 
Dọc ngang giao chói sáng 
Tuyệt đối, thể u linh.

28

Một câu A Di Đà 
Là một Đại tạng luật. 
Chớp mắt vào tịnh tâm 
Đủ Giới ba la mật

29

Một câu A Di Đà 
Là một Đại tạng luận. 
Đương niệm tâm mở thông 
Ánh huệ tuôn vô tận.

30

Một câu A Di Đà 
Là một tạng bí mật
Phát nguồn cội thần thông 
Đầy đủ uy lực lớn. 

31

Một câu A Di Đà 
Gồm toàn cả Đại tạng
Giới, định, huệ ánh mầu 
Tuôn ra không hạn lượng!

32

Một câu A Di Đà 
Dây gốc vốn là gai. 
Tại sao không thể nhận? 
Nghi là rắn lầm thay! 

33

Một câu A Di Đà 
Rất ít nghe ít thấy. 
Gương hiện bóng rừng cây 
Trống trời tiếng vang dậy.

34

Một câu A Di Đà 
Không thể thí dụ tất! 
Gương xưa nơi đài cao 
Thủy ngân rơi xuống đất. 

35

Một câu A Di Đà 
Lòng thương xót khổ tân! 
Đẩy thuyền nặng muôn hộc 
Kéo cung mạnh ngàn cân.

36

Một câu A Di Đà 
Rõ ràng chính là có. 
Dùng Tứ biện Bát âm 
Khổ lời thương giải tỏa! 

37

Một câu A Di Đà 
Đích xác chính là không 
Nếu tiêu muôn vật tượng 
Tan vào một lò hồng.

38

Một câu A Di Đà 
Cũng không cũng có tướng 
Non sông nơi giấc mộng 
Hoa liễu ở trong gương. 

39

Một câu A Di Đà 
Chẳng có chẳng hư vô
Chạm đến liền lăn chuyển 
Trên nước chiếc hồ lô.

40

Một câu A Di Đà 
Là Đệ nhứt nghĩa đế
Còn vượt khỏi Bách phi 
Huống rơi vào Tứ cú! 

41

Một câu A Di Đà
Mầu tròn Tam đế lý. 
Như ao rất thanh lương 
Tợ lửa to thiêu hủy.

42

Một câu A Di Đà 
Chứng được Đại tự tại
Hay chuyển thánh siêu phàm 
Dung thông mười giới hải. 

43

Một câu A Di Đà 
Thưởng kẻ có công hay 
Yến tiệc vua đầy trước 
Châu mái tóc nơi tay.

44

Một câu A Di Đà 
Xóm nhân là tốt quí. 
Lựa chỗ ở nương về 
Cây khô không phải quỉ. 

45

Một câu A Di Đà 
Chẳng khó, nhưng không dễ. 
Được về chín phẩm sen 
Một đời dùng tâm lực.

46

Một câu A Di Đà 
Theo đường trở lại nhà. 
Tiếc cho kẻ khờ dại 
Bỏ vàng gánh vỏ gai! 

47

Một câu A Di Đà 
Vượt ngang thoát Ta bà
Người tin không thấu đáo 
Ta biết làm sao mà?

48

Một câu A Di Đà 
Là đường tắt về nguồn. 
Những tư lương cần thiết 
Tín, Nguyện, Hạnh gọn suông. 

49

Một câu A Di Đà 
Cần ở điểm Tin sâu. 
Mầm hoa sen chín phẩm 
Từ tâm đây nhô đầu.

50

Một câu A Di Đà 
Cần ở nơi Nguyện thiết 
Lòng về tơ lửa nung 
Mắt thương khóc ra huyết.

51

Một câu A Di Đà 
Cần ở chỗ Hạnh chuyên. 
Chỉ nêu cao một niệm 
Dứt sạch cả muôn duyên.

52

Một câu A Di Đà 
Thề niệm thành một khối. 
Liều tu mãn kiếp này 
Được làm người nhàn rỗi

53

Một câu A Di Đà 
Nên niệm như thế này. 
Chuỗi lần trăm lẻ tám 
Dây đứt lại đổi dây.

54

Một câu A Di Đà 
Chẳng gấp cũng chẳng huỡn. 
Lòng miệng ứng hợp nhau 
Rành rõ mà chuyển niệm. 

55

Một câu A Di Đà 
Niệm càng nghiều càng hay 
Ví như người học bắn 
Tập lâu thì khéo tay.

56

Một câu A Di Đà 
Mật niệm hằng nhiếp tâm
Ví như người uống nước 
Nóng lạnh tự biết thầm. 

57

Một câu A Di Đà 
Như đào giếng lấy nước. 
Lần sâu thấy gần bùn 
Giá hời công kiệm ước.

58

Một câu A Di Đà 
Như cọ gỗ lấy lửa 
Gỗ nóng khói phát sanh 
Chớ tạm dừng lần lựa. 

59

Một câu A Di Đà 
Đem toàn thân đội trải 
Mạng người rất vô thường 
Tháng ngày không trở lại.

60

Một câu A Di Đà
Như cứu lửa cháy đầu 
Giốc mười phần công lực 
Cầu thượng phẩm sen mầu. 

61

Một câu A Di Đà 
Môn chỉ quán mầu tròn 
Lặng lặng tĩnh tĩnh niệm 
Không xen tạp nối luôn.

62

Một câu A Di Đà 
Lối hiểm đều san bằng 
Thắng về nơi bảo sở 
Không trụ cảnh hóa thành

63

Một câu A Di Đà 
Như ngọc lắng trong nước 
Ngàn muôn tạp niệm rối 
Chẳng dứt tự thành không.

64

Một câu A Di Đà 
Ngộ vào đủ công năng 
Kim xí rẽ nước biển 
Bắt thẳng lấy rồng ăn. 

65

Một câu A Di Đà 
Sạch trần duyên phiền não 
Như sư tử dạo chơi 
Kinh rã bầy chồn cáo!

66

Một câu A Di Đà 
Thẳng chắc niệm nơi lòng 
Một phen đạp tận đáy 
Như hương tượng qua sông. 

67

Một câu A Di Đà 
Cảnh Vô tướng tâm Phật 
Cõi nước đẹp trang nghiêm 
Không phải là ngoại vật.

68

Một câu A Di Đà 
Pháp vô vi đại bảo 
Hằng ngày một niệm chuyên 
Gươm linh rời hộp báu. 

69

Một câu A Di Đà 
Thành vô lậu chân Tăng 
Cây thuốc nơi non Tuyết 
Đường hiểm ngọn minh đăng.

70

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ Bố thí độ 
Phá toang túi sẻn tham 
Tuôn cho đống châu báu

71

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ Trì giới độ 
Nhiếp hết cả sáu căn 
Tròn sạch đủ Tam tụ.

72

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ nhẫn nhục độ 
Tướng Nhị ngã không còn 
Pháp Vô sanh được ngộ. 

73

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ tinh tấn độ 
Lòng không nhiễm mảy trần 
Bước thẳng lên huyền lộ.

74

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ thiền độ lý 
Hiện trong các oai nghi 
Cây khô có gì quí? 

75

Một câu A Di Đà 
Đầy đủ Bát nhã độ 
Cảnh thanh vắng lòng không 
Mây tan vầng nguyệt lộ.

76

Một câu A Di Đà 
Tâm lặng tưởng nhớ chuyên 
Tuy chưa lìa Nhẫn độ 
Đã ngồi tọa bảo liên. 

77

Một câu A Di Đà 
Là một đóa bảo liên 
Lý duy tâm mầu nhiệm 
Pháp hợp lẽ thiên nhiên.

78

Một câu A Di Đà 
Là một đoá bảo liên 
Phàm tình không tin tưởng 
Cũng là lẽ tất nhiên. 

79

Một câu A Di Đà 
Là một đóa bảo liên 
Nếu quyết không tin nhận 
Đáng thương thật kém duyên!

80

Một câu A Di Đà 
Là một đóa bảo liên 
Dù cho không tin tưởng 
Cũng đã nhiễm thức điền. 

81

Một câu A Di Đà 
Sốt sắng gắng hoằng thông 
Nguyện vào Đại bi thất 
Ngồi yên tòa Pháp không.

82

Một Câu A Di Đà 
Là kho báu vô tận 
Tám chữ mở toan ra 
Khắp cho không tiếc lẫn. 

83

Một câu A Di Đà 
Dứt phiền não rộn ràng 
Tâm Phật toàn dung hợp 
Rõ một, rõ trăm ngàn.

84

Một câu A Di Đà 
Dứt trừ được định nghiệp 
Nhật rạng phá sương thưa 
Lô hồng tan điểm tuyết. 

85

Một câu A Di Đà 
Hay tiêu quả báo khổ 
Chuyển thế giới, căn thân 
Tức thô thành tế diệu.

86

Một câu A Di Đà 
Chuyển tròn cả ba chướng 
Tức nơi Hoặc, Nghiệp, Khổ 
Trở thành Bí mật tạng..

87

Một câu A Di Đà 
Giải tai nạn trái oan 
Quy ngưỡng ánh từ quang 
Thắm nhuầm niềm pháp hỷ.

88

Một câu A Di Đà 
Đáp ân nặng chưa tròn 
Cắt đứt Triền miên võng 
Chứng vào Giải thoát môn

89

Một câu A Di Đà 
Hay trống không ác đạo 
Ức muôn đức hồng danh 
Khó nghĩ bàn kỳ ảo!

90

Một câu A Di Đà 
Hợp cơ cả trời, người 
Ba căn tánh cao thấp 
Chín phẩm sen rạng ngời! 

91

Một câu A Di Đà 
Các quả vị tiểu thánh 
Chuyển tâm hẹp gồm đưa 
Hướng về Vô thượng thừa.

92

Một câu A Di Đà 
Thật vô ngại siêu nhiên 
Như Văn ThùPhổ Hiền 
Là cảnh bậc đại nhơn. 

93

Một câu A Di Đà 
Mầu nhiệm khó nghĩ bàn 
Chỉ có Phật với Phật 
Mới rõ biết tận cùng.

94

Một câu A Di Đà 
Chư Tổ đều phụng hành 
Tổ Mã minh viết luận 
Tổ Long Thọ vãng sanh

95

Một câu A Di Đà 
Hợp thời tiết nhân duyên 
Hương lạ hằng thanh thoảng 
Liên xã lập nhiều miền.

96

Một câu A Di Đà 
Lợi bậc đại tượng, long 
Như Vĩnh Minh thiền bá 
Cùng trí Giả giáo tông. 

97

Một câu A Di Đà 
Cảm ứng chớ xem khinh 
Thiếu Khang hiện hóa Phật 
Thiện Đạo phóng quang minh.

98

Một câu A Di Đà 
Hóa độ kẻ vô loại 
Hùng Tuấn vào minh ty 
Duy Cung trừ chướng tội. 

99

Một câu A Di Đà 
Là môn thiền Vô thượng 
Việc lớn một đời xong 
Công tu nhiều kiếp trọn.

100

Một câu A Di Đà 
Lý mầu chưa dễ hiểu 
Thoáng chốc trăm kệ xong 
Tam tôn thầm gia bị.

==> Xem ngay nơi đúc tượng Phật bằng đồng cung tiến đình chùa toàn quốc

Facebook