tượng tam thánh tây phương

Mẫu tượng Tam Thánh Tây Phương đẹp

Tượng Tam Thánh Tây Phương đẹp gồm những ai? Bộ tượng Tam Thánh Tây Phương bao gồm 3 tượng: Đứng bên trái là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Đứng ở giữa là tượng Phật Adida. Đứng bên phải là tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong đó, Tượng Phật ...